Dommerstrengens regler

Her finder du de gældende regler for DBU Sjællands dommerstreng

Dommerstrengens regler sætter rammerne for blandt andet nedrykning af dommere - herunder konsekvenser ved for eksempel udeblivelser, ikke bestået teoriprøve og fysisk test

Diverse gældende regelsæt i dommerstrengen pr. 1/1-2018
Lb. Nr. Handling Konsekvens
1 Udeblivelse fra en kamp uden afbud. (Såvel dommere, udviklere og vejledere) Pågældende kan ikke rykke op i efterfølgende halv-sæson. Ved gentagelses tilfælde nedrykkes pgl. som rådighedsdommer (3 udeblivelser). Force majeure vurderes i hvert enkelt tilfælde.
2 Ikke bestået teoriprøve som dommer. (serie 2 og opad) - efter tilbud om retest Nedrykkes til første teori-testfri rækker som er serie 3. 
3 Ikke bestået teoriprøve som udvikler/vejleder - efter tilbud om retest Nedrykkes en række. I hvert enkelt tilfælde foretages der i Administrationen en faglig vurdering
4 Ikke bestået løbetest i den rækker som dommeren er indrangeret i Nedrykkes til den række, hvor løbetesten gælder. Såfremt bip testen er dårligere end 14,2 eller at løbetesten på 2000 meter ikke bestås - nedrykkes dommeren til første testfri række som er serie 4. 
5 Manglende tilgængelighed/høj afbuds procent til allerede tildelte kampe (mere end 20%) eller sidste øjebliks afbud. Kommer for sent til kampe. Melder fravær i lange perioder. (Såvel dommere, udviklkere og vejledere).  Dommere som er indrangeret i serie 3 og opefter, skal som udgangspunkt være tilgængelig på lørdage. Hvis dommeren kun er tilgængelig på gangske få lørdage, nedrykkes dommeren til første testfri række som er serie 4. Som udgangspunkt skal en indrangeret dommer kunne virke på 75% af lørdagene i en sæson. Årsagen hertil er, at kampe i serie 3 og opefter som udgangspunkt gennemføres om lørdagen. Dommeren kan derfor ikke blive udviklet i sin højeste række. Dommeren skal være til rådighed for DBU Sjælland kampe. Såfremt en dommer har en høj afbudsprocent eller uacceptabelt mange sidste øjebliks afbud, nedrykkes dommeren som rådighedsdommer. En afbudsprocent for påsatte kampe på over 20% vil normalt medføre nedrykning. Dommere/udviklere/vejledere tildeles en notifikation, når fraværet har oversteget 15 %  
Den Regionale Talentdommergruppe
(RTG) ønsker at en dommer rykkes
op/ned. Dette forhold har DBU Sjælland
ingen indflydelse på.
I henhold til aftale SKAL der gøres plads til pgl. talent, henset til at der normalt skal
være de bedste dommere i de bedste rækker. DIG må således efterfølgende
forholde sig til, hvem der evt.må rykkes ned for at give plads udfra de givne
parametre. Det kan i givne tilfælde blive nødvendigt at udvide antallet af dommere i
rækken, og efterfølgende differentiere antallet af opgaver i pgl. række.
7 Dommere der nedrykkes fra divisionerne. For at fastholde dommere, der kommer ned fra divisionerne, og stadig ud fra
konceptet "de bedste dommere i de bedste rækker", indrangeres pgl. dommer i
første omgang i Serie-1. Det forudsættes at pgl. gennemgår og består såvel fysisk
som teoretisk test gældende for rækken. Herudover vil pgl. nedrykkede dommere
fra divisionerne kunne anvendes efter administrationens behov i hhv.
Danmarksserien og Sjællandsserien, dersom diverse tests er bestået for de pgl.
rækker. Det kan i givne tilfælde blive nødvendigt at udvide antallet af dommere i
Serie-1, og efterfølgende differentiere antallet af opgaver i pgl. række.
8 Dommere der nedrykkes fra divisionerne
på grund umodenhed/manglende
parathed, men som kan få en ny chance.
Kan efter omstændighederne indrangeres i DS eller SS.
9 Dommere, vejledere eller udviklere som er
illoyale overfor DBU Sjælland.
Indberetning til DBU Sjælland, der vurderer i hvert enkelt tilfælde
10 Manglende faglighed som fremgår af
udviklinger. Flere karakterer under niveau
eller under 5,0. Udvikling ”under niveau”
som følge af bl.a. Black and White
mistakes
Nedrykkes som minimum til næste række. Som hovedregel får dommeren lang
snor første år han er oprykket, idet han lige skal lære den nye række. Det er vigtigt,
at der er en konsekvens.
11 Udviklere/vejledere skal indenfor en 2 års
periode have deltaget i mindst et udvikler –
og eller vejleder samling, for at
vedligeholde fagligheden. Udviklere og
vejledere skal på en helsæson tage
minimum 14 opgaver. Såfremt
udvikleren/vejlederen dømmer fodbold skal
der på en helsæson tages minimum 8
vejleder/udvikler opgaver og 6 dømme opgaver
Udvikleren nedrykkes som vejleder. Vejleder ophører som vejleder.
12 Ikke efterlever DBU Sjælland
bestemmelser om skader og orlov.
Nedrykkes til rådighedsdommer alternativt ophør som DBU Sjælland dommer efter
DBU Sjælland bestemmelser. Dommeren kan efter ansøgning bevilges orlov i ½ år,
og samtidig forblive i rækken. Orlov over ½ år vil som udgangspunkt indebære at
dommeren nedrykkes. Dommere, der har barselsorlov, vurderes individuelt i DBU
Sjælland.
13 Utilstrækkelig linjedommerpræstation efter
skriftlig indberetning fra udvikler.
1 gang "Væsentligt under niveau" eller 2 gange "under niveau" i samme halvsæson
medfører fratagelse af LD-opgaver og LD-status. Nyt linjedommer-1 kursus skal
erhverves.
14 Indrangerede dommere fra serie 3 og
opefter skal kunne tage en kamp som
linjedommer og en kamp som
hoveddommer samme dag.
Nedrykkes til serie 4.
15 FUTSAL herreligadommere DBU Herreliga dommerne i FUTSAL kan ikke være indrangeret i divisionerne, og
de kan ikke være medlem af CTG eller RTG, jf. bestemmelserne for Elite-Futsal.
16 Udviklere/vejledere overholder ikke
indsendelsesfristen for den skrevne
rapport til administrationen (senest 2
hverdage efter kampen
DIG kan medtage det som et parameter ved indrangeringen. Første gang
modtages en påtale efterfølgende en advarsel.
17 Mange klager over den samme
dommer/vejleder/udvikler
DIG kan medtage det som et parameter ved indrangeringen.
18 Dommere/vejledere/udviklere, der har
været væk fra dommergerningen i over 2
år
Genopfriskningskursus skal gennemgås, og skal bestås
19 Dommere/vejledere/udviklere, der er gjort
til rådighedsdommere grundet udeblivelser
eller andet
Skal revurderes af DBU Sjællands administration, der opsætter rammer og
eventuelle sanktioner for fremtidigt virke.
20 Op/nedrykning af Futsal dommere og
indefodbolddommere
Ingen Futsaldommer eller indefodbolddommer kan op eller nedrykkes uden at have
fået en besigtigelse/udvikling med en efterfølgende samtale
21 Klage over indrangering En evt. klage tilstiles DBU Sjællands administration. 1. indsigelsesmulighed er
DBU Sjællands Dommerindrangeringsgruppe. 2. indsigelsesmulighed er DBU
Sjællands administrationschef.
22 Hvis DIG ønsker at oprykke en dommer fra
S4-5-6-ungdom, og vedkommende ikke er
indstillet af DREG1, DREG2, DREG3 eller
DREG4
DIG skal forinden have kontaktet og drøftet dette med formanden for pgl. DREG
23 Kommunikation til
dommere/vejledere/udviklere
Skal ALTID foregå gennem Administrationens koordinatorer. Ingen skriftlig
korrespondance fra udførende grupper eller udvalg direkte til
dommere/vejledere/udviklere.

 

Gennemgået og behandlet den 14. september 2017 i den nedsatte ad hoc gruppe, bestående af:
Jørn Hedengran (Formand), Jens Erik Jensen (ADM), Finn Machenhauer (DOU), Henning Horn (DIG) og Buller Friis (ADM).


20-10-2017, Buller Friis, referent.
Tiltrådt af DBU Sjællands Bestyrelse den 23. november 2017.

 


Hent reglerne som PDF:

Læs de gældende regler for DBU Sjællands dommerstreng her

 

(Senest opdateret d. 3.1.2018)