Om fællesrækker U19/U17 Drenge Øst

DSC_2556.JPG

Fællesrækkerne er et samarbejde mellem DBU København og DBU Sjælland.

Samarbejdsudvalg
Består af repræsentanter fra hver af de to lokalunioner i U19 og U17 Drenge.

Her aftales rammer med videre for gennemførelse af turneringen, herunder fordeling af administratoropgaver

Udvalget afholder et årligt møde midtvejs i turneringen.

Indrangering af drengehold
En gruppe bestående af en repræsentant fra hver af de to lokalunioner udpeger de deltagende.

Indsigelser over indrangering
Indsigelse over indrangeringen vil kun blive behandlet, hvis klubben indsender et gebyr på kr. 500,-. Beløbet tilfalder fælleskassen, hvis indsigelsen ikke imødekommes. Indsigelsen behandles af indrangeringsudvalget for drenge eller piger.

Indsigelsen skal være lokalunionen i hænde senest 5 dage efter offentliggørelsen via hjemmesiderne og skal fremsendes via klubbens formand/ungdomsformand eller sportslig leder til lokalunionen.

Fællesudvalgets afgørelse af den behandlede indsigelse er endelig og kan ikke ankes yderligere.

Holdkort og resultater
Den arrangerende klub - hjemmeholdet - skal øjeblikkeligt efter kampens afslutning indtaste kampens resultat til den elektroniske resultatindsamling jævnfør de gældende retningslinjer via DBU's Fodbold App

Resultatet skal indtastes på spilledagen. I tilfælde af for sen indtastning af resultater idømmes pågældende klub en bøde.

Holdkort: Begge hold skal udfylde elektronisk holdkort. Såfremt der anvendes trøjenumre skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på holdkortet.

Kampafvikling
Den enkelte lokalunion påsætter dommere til kampene. Hjemmeholdet afholder alle udgifter til dommere. Honorar er de til enhver tid for DBU gældende satser.

Advarsler indberettes ikke - der anvendes 10 minutters tidsbegrænset udvisning (undtaget er u13 drenge og piger hvor der benyttes 5 minutters tidsbegrænset udvisning). Udvisning giver altid mindst én spilledags karantæne. Såfremt spilleren tildeles mere end én spilledags karantæne vil der altid tilgå klubben besked.

Eventuelle entréindtægter tilfalder ubeskåret hjemmeholdet. De af DBU og lokalunionerne udstedte partoutkort giver i alle tilfælde gratis adgang.

Flytteansøgninger skal være skriftlige og være administrator i hænde senest 5 dage før kampens afvikling - eller inden nyt kamptidspunkt, hvis dette er før det ordinære.

Hjemmeholdets lokalunion kan dispensere.

Af flytteansøgningen skal det fremgå hvem (navn og telefonnummer) i de to klubber, som har aftalt kampflytningen, ligesom det skal fremgå, hvilken klub, der har ønsket flytningen.

Omkring kampene (fælles særregler)
Idet turneringerne overordnet spilles efter "Lokalunionernes Fællesreglement - uden lokale særregler" skal følgende punkter bemærkes:

Læs lokalunionernes fællesreglement (DBU Sjællands turneringsreglement uden unionens afvigelser).

Pointlighed
Ved en eventuel pointlighed i en turneringsrække eller ved op- eller nedrykningsspil afgøres placeringen efter:

§ 11.6 I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.

§ 11.7 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

Står holdene fortsat lige afgør samarbejdsudvalget om der skal foretages lodtrækning eller spilles omkampe. Almindeligvis spilles omkampe, hvis holdenes placering er af betydning for op- og nedrykning eller rækkevinder.

Ved ny kamp (omkamp) tildeles hjemmebanefordel efter lodtrækning. Såfremt denne kamp slutter uafgjort efter ordinær spilletid fortsættes med forlænget spilletid og eventuelt straffesparkskonkurrence efter gældende regler.

Pointgennemsnit
Begrebet pointgennemsnit er nævnt i propositionerne for såvel oprykning som nedrykning og udregnes efter nedennævnte fremgangsmåde.

Omkring nedrykning findes den dårligste 6'er naturligvis gennem færrest point i gennemsnit pr. kamp, dårligste målforskel i gennemsnit pr. kamp osv. Bemærk dog, at hold, der er udeblevet, uanset pointgennemsnit, placeres nederst (jo flere udeblivelser, jo ringere placering).

1. Færrest udeblivelser.
2. Det hold der har opnået flest point i gennemsnit pr. kamp
3. Det hold der har den bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp
4. Det hold der har scoret flest mål i gennemsnit pr. kamp
5. Det hold der har vundet flest turneringskampe i turneringshalvdelen.

Pokal og medaljer
Det vindende hold i den enkelte øst-række vil efter sidste kamp i forårets turnering modtage pokal og medaljer.

Udeblivelser
Hold der udebliver 2 gange på en 1/2 sæson bliver automatisk udtrukket. Sker den anden udeblivelse senere end 3. runde fastholdes de hidtidige resultater og holdet taberdømmes i de resterende kampe. Holdet slutter sidst i stillingen.

Disciplinærsager
Administrator behandler disciplinærsager og en eventuel anke skal behandles via det fælles appeludvalg, som består af lokalunionsformændene.

Gebyret for protester og anker følger administrationens økonomiregulativ.

Information
Al information tilsendes klubbens postadresse eller kampfordeler.

Turneringssager
Administrator behandler turneringssager og en eventuel anke skal behandles via det fælles appeludvalg som består af lokalunionsformændene.