Turneringsreglement for U21-turnering - øst

I. Navn og administration

§ 1.1
Turneringens navn er »U21-turnering - Øst«. Den administreres af DBU Sjælland (herefter kaldet "administrator").

§ 1.2
Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af administrator.

-

II. Deltagere

§ 2.1
I turneringen kan deltage klubber og fælleshold (holdsamarbejder) fra DBU Sjælland, DBU København og DBU Lolland-Falster.

§ 2.2
De deltagende spillere skal på kampdagen være fyldt 16 år og må ikke være fyldt 21 år den 1. januar i året hvor turneringens indledende runder påbegyndes.

§ 2.3
Fire af et holds spillere må være ældre end 21 år.

§ 2.4
Det er tilladt at benytte kontraktspillere i turneringen.

§ 2.5
Det er tilladt at benytte spillere fra andre klubber under forudsætning af, at dennes/disses skriftlige accept foreligger. En spiller kan dog i turneringen, jf §2.1, kun deltage for ét hold. Ved klubskifte kan der, mod forudgående ansøgning, dispenseres for denne regel.

§ 2.6
Kampe i U21-turneringen låser ikke spillere i forbindelse med et klubskifte. En spiller, som har spillet en kamp i U21-turneringen, må således gerne skifte klub, såfremt han ikke har spillet kampe i andre turneringer for klubben.

-

III. Afvikling

§ 3.1
Turneringen afvikles som en halvårsturnering, som afsluttes med finalekampe i foråret.

§ 3.2
De deltagende hold bliver af administrator inddelt i puljer af 4-6 hold. Ved inddelingen kan der tages geografiske hensyn.

§ 3.3
Efter afslutningen på forårets puljespil, mødes puljevinderne efterfølgende i cupkampe om i A-rækken at blive den samlede vinder af U21-turnering - Øst. I B-rækken spiller deltagende hold om at blive den samlede vinder. Der vil være guld- og sølvmedaljer til henholdsvis vinderne samt de tabende finalister. Der vil desuden være en pokal til vinderholdet. Administrator afgør turneringsstrukturen afhængig af det samlede antal tilmeldte hold jf. § 11.1.

-

IV. Kampens indberetning

§ 4.1
Klubberne skal inden kampstart udfylde holdkortet elektronisk i henhold til gældende regler i DBU Sjællands holdkort regulativ.

-

V. Turneringsbestemmelser

§ 5.1
Kampene afvikles efter reglerne i DBU Sjællands turneringsreglement 11M, dog med følgende ændringer ved pointlighed:

Står to hold, eller flere, lige i en pulje, afgøres placeringen efter følgende prioritering:

a. Målforskel i alle kampe

b. Flest scorede mål i alle kampe

c. Point i indbyrdes kamp(e)

d. Målforskel i indbyrdes kamp(e)

e. Flest scorede mål i indbyrdes kamp(e)

f. Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kamp(e)

g. Lodtrækning

§ 5.2
"Bedste 2'er" findes efter reglen om pointgennemsnit:

a. Det hold, der har opnået flest point i gennemsnit pr. kamp.

b. Det hold, der har den bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp.

c. Det hold, der har scoret flest mål i gennemsnit pr. kamp.

§ 5.3
Såfremt kampene i afsluttende cupkampe ender uafgjort, afgøres kampen ved straffesparkskonkurrence efter gældende regler.

§ 5.4
Udvisninger bedømmes af administrator. En udvisning giver altid mindst én spilledags karantæne. Udviste spillere må ikke benyttes i efterfølgende U21-kampe, før administrators afgørelse foreligger. Såfremt man ikke har hørt fra administrator inden næste U21-kamp, skal man kontakte administrator.

§ 5.5
Karantæner idømt for forseelser i U21-kampe afvikles i nærmest følgende U/21-kamp(e). Uafviklede karantænedage efter holdets sidste U21-kamp i de afsluttende runder, overføres til, og afvikles i den pågældende spillers ordinære turnering under lokalunionen/DBU.

§ 5.6
Karantæner idømt for forseelser i ordinære turnerings- eller pokalkampe, kan ikke afvikles i U/21-kampe.

§ 5.7
Der spilles ikke med tidsbegrænset udvisning og advarsler indberettes ikke.

-

VI. Økonomi

§ 6.1
Turneringsgebyret fastsættes hvert år af administrator og beløbet opkræves af administrator efter modtagelse af bindende tilmelding.

§ 6.2
Hjemmeholdet afholder alle arrangementsudgifter. Udeholdet afholder selv sine rejseudgifter.

-

VII. Udeblivelse/trækninger

§ 7.1
Et hold som udebliver fra en kamp eller er årsag til at en kamp annulleres, vil normalt blive frataget muligheden for at blive puljevinder.
En udeblivelse eller det at være årsag til at en kamp annulleres kan ligeledes medføre, at holdet rykkes en række ned.

§ 7.2
Udeblivelse fra kamp samt trækning af hold straffes med henholdsvis 1.000 kr. og 300 kr. Pågældende klub/fælleshold kan samtidig udelukkes fra deltagelse i de afsluttende runder/næste års turnering. Et ikke rettidigt afbud straffes med en bøde på 300 kr.

§ 7.3
DBU Sjællands Disciplinærinstans behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager. Administrators afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 750 ankes til DBU Sjællands Appelinstans.

§ 7.4
Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 7.5
En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 8 ugedage efter den hændelse, protesten vedrører, dog senest 2 hverdage efter sidste spilledag. Protestgebyret er kr. 750, som indsendes samtidig med protesten. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen ikke ændres.

-

VIII. Banen

§ 8.1
Til kampene i A-rækken og slutspillet skal banen være indhegnet (lukket). En minimumsform for indhegning er en snor om hele banen, dog undtaget de sider, hvor en naturlig afspærring forhindrer publikum i at betræde sidelinjen. En kridtstreg omkring banen anses således ikke for en tilstrækkelig indhegning. Dispensation kan dog gives ved henvendelse til DBU Sjællands turneringsadministration.

§ 8.2
I det indledende puljespil i B-rækken er indhegning af banen ikke et krav.

-

IX. Antal spillere

§ 9
Et hold består af 11 spillere + indtil 3 udskiftningsspillere, som frit kan udskiftes og genindsættes i hele kampen. Navnene på udskiftningsspillerne skal meddeles dommeren inden kampens start.

-

X. Dommere og linjedommere

§ 10.1
Hjemmeholdets lokalunion sørger for påsætning af dommere. I A-rækken påsættes der som udgangspunkt dommertrio. I B-rækken påsættes enkeltdommer. Dog påsættes der dommertrio i slutspillet i B-rækken.

§ 10.2
Dommernes og linjedommernes honorarer og rejseudgifter beregnes efter gældende aftale for ordinære seniorkampe, og udbetales jf. aftalen om central dommerafregning.

-

XI. Spilleterminer

§ 11.1
Antallet af spillerunder er afhængig af det samlede antal tilmeldte hold.
Kampene fastsættes af administrator til afvikling på mandage, men kan reelt spilles alle ugens dage, dog kun efter aftale med modstander og administrator.

§ 11.2
Ændring af en kamp kræver følgende:
- at begge klubber er enige herom
- at flytningen sker via KlubOffice - dog senest 5 dage før kampens oprindelige fastsættelse,
- at ansøgning foreligger minimum 5 dage før den pågældende kamp ønskes spillet, dog senest 5 dage før kampens oprindelige fastsættelse, hvis den ønskes spillet senere.

§ 11.3
Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning. I øjeblikket er dette gebyr 200 kr.

-

XII. Tilmelding

§ 12.1
Tilmelding - der er bindende - skal ske via KlubOffice, inden én af administrator fastsat tilmeldingsfrist.

-

XIII. Øvrigt

§ 13
For forhold, der ikke er beskrevet i foranstående afsnit, gælder regler og bestemmelser som de er nedfældet i DBU Sjællands turneringsreglement 11M.