Med en stor donation fra A.P. Møller Fonden i ryggen sætter Danmarks Idrætsforbund fokus på at styrke børne- og ungeindsatsen i de danske idrætsforeninger.

Det skal bl.a. ske ved at ansætte en række lokale børne- og ungeansvarlige. Disse børne- og ungeansvarlige vil blive tilknyttet på tværs af lokale foreninger, så flere foreninger i et givet lokalområde får gavn af denne ressource, og der tænkes i synergier og samarbejde i arbejdet med børn og unge.

I første omgang er det muligt for klubber i Region Sjælland at indstille sig selv til projektet. 

Samarbejde på tværs

70 såkaldte spydspidsforeninger udvælges efter en række kriterier og bliver opdelt, så 2/3 af foreningerne har fokus på børn i 3-9-års alderen, og den resterende 1/3 målretter deres indsatser mod de 10-16-årige. De børne- og ungeansvarlige skal styrke foreningens arbejde med børn og unge ved f.eks. at styrke arbejdet med frivillige i foreningen, der nu eller på sigt skal varetage træning og andre initiativer målrettet børn og unge, gennem samarbejde med lokale skoler og dagtilbud samt via udvikling og igangsætning af relevante tilbud og initiativer målrettet børn og unge.

De skal også bidrage til rekruttering af frivillige og udvikling af foreningen, så den er åben for nye måder at inkludere unge på og tage initiativ til aktiviteter og netværk på tværs af foreningerne i den aktuelle region samt i lokalområdet. Initiativer som fx Åben Hus, workshops og camps.

Fokus på trivsel og et godt idrætsmiljø

Hvad den enkelte børne- og ungeansvarlige skal fokusere på og arbejde med i den enkelte spydspidsforening, aftales med foreningen gennem en samarbejdsaftale mellem foreningen og DIF, men overordnet er følgende temaer relevante for projektet:

• Medlemsvækst/øget deltagelse i aldersgruppen 3-9 år eller 10-16 år
• Styrke trivsel og det gode idrætsmiljø for aldersgruppen 3-9 år eller 10-16 år
• Styrke børn- og unges involvering og indflydelse i foreningen

Overblik:

• 30 børne- og ungeansvarlige ansættes i og på tværs af minimum 70 udvalgte spydspidsforeninger – og på tværs af landet - i løbet af de næste 3 år.
• I 2023 opstartes med 10 børne- og ungeansvarlige som skal tilknyttes ca. 25 foreninger i Region Midtjylland og Region Sjælland
• B&U-ansvarlig ansættes i 3 år (2 år med fuld finansiering og 1 år med 50% finansiering fra projektmidler)
• Som udgangspunkt er der tale om fuldtidsansættelser på tværs af lokale foreninger. Dvs. én B&U-ansvarlig
tilknyttes 2-3 lokale foreninger som forventeligt også udbyderforskellige idrætter.
• B&U-ansvarlige vil formelt blive ansat i DIF eller direkte i spydspidsforeningerne (mangler fortsat afklaring).
• Det daglige ledelsesansvar er lokalt i foreningen, mens den faglige ledelse er i DIF

Udvælgelse af spydspidsforeninger

Det er som idrætsforening muligt at indstille sig selv til projektet til Danmarks Idrætsforbund.

Der er dog ingen garanti for, at de foreninger som indstiller sig selv eller bliver indstillet af specialforbund, kommuner eller idrætsråd bliver udvalgt, da der er en lang række forhold, som kommer til at spille ind på den endelige udvælgelse.

Yderligere informationer og indstilling:

Fristen for indstilling er den 25. april.

Man kan indstille sig via dette link.

Man kan læse mere om projektet her, hvor man også kan finde kontaktdata til Danmarks idrætsforbund.

Kriterier for udvælgelse

  • Foreningen er villig til at udvikle sig og prioritere et udviklingsarbejde gennem aftale med DIF, hvor der aftales fokus og ambitioner for B&U-arbejdet
  • Foreningen er ressourcestærk og har evner til at påtage sig ledelsesansvar. Dvs. sikre at den B&U[1]ansvarlige trives og understøttes i sit udviklingsarbejde i foreningen – fx gennem en kontaktperson i bestyrelsen eller anden leder i foreningen
  • Foreningen er indforstået med, at der ansættes en udviklingsressource, som får mandat til at understøtte og udvikle foreningens B&U-arbejde – Ikke en administrativ ressource eller ekstra hænder til diverse opgaver
  • Foreningen kan i samarbejde med den B&U-ansvarlige bidrage med at indsamle og afrapportere erfaringer    
  • Foreningen vil arbejde for at sikre 50% finansiering til minimum det 3. ansættelsesår
  • Foreningen skal være medlem i et specialforbund under DIF