De sjællandske fodboldklubber afviklede lørdag den 3. februar 2024 årets delegeretmøde i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Men hvad skete der på delegeretmødet?

Vi har her samlet et overblik over de vigtigste nedslag og overskrifter, så du hurtigt kan blive opdateret.

Formandens beretning

DBU Sjællands formand, Jakob Koed, afviklede som sædvanlig sin mundtlige beretning.

Der var spørgsmål fra delegeretforsamlingen til delingen af vigtig information fra beretningen ud til klubberne, samt en opfordring til rådgivning og vidensdeling fra DBU og lokalunioner vedrørende kunstgræsbaner og udfasningen af gummigranulat.

Derudover var der en kommentar vedrørende programmet for turneringskampe, samt administrationen af fællesrækker og vinterbold mellem DBU Sjælland og DBU København.

Sidst var der en kommentar vedrørende licensklubber og elitemiljøer i ungdomsfodbolden.

Beretningen blev herefter godkendt af delegeretforsamlingen.

Læs formandens beretning her.

Regnskab for 2023

DBU Sjællands regnskab for 2023 skulle naturligvis også behandles på delegeretmøde 2024, hvor kasserer Frank Petersen fremlagde regnskabet.

Resultatopgørelsen i årsrapporten viste, at DBU Sjælland i 2023:

  • Havde indtægter for i alt 50.354.202 kroner
  • Havde udgifter for i alt 47.181.380 kroner

Det gav et positivt årsresultat på 3.172.822 kroner.

Der var fra delegeretforsamlingen spørgsmål vedrørende overskuddet på kursusomkostninger.

Regnskabet blev herefter godkendt af delegeretforsamlingen.

Du kan læse hele DBU Sjællands årsrapport for 2023 her.

Valg til DBU Sjællands bestyrelse

Der var valg til:

  • Kasserer
  • To bestyrelsesposter
  • Suppleanter (1. suppleant og 2. suppleant)

Frank Petersen blev genvalgt som kasserer.

Gerhard Grubb Waaentz blev genvalgt og Henriette Hansen blev valgt til de to bestyrelsesposter.

Süleyman Yücel blev valgt som 1. suppleant.

Pia Nygaard blev genvalgt som 2. suppleant.

Se hele DBU Sjællands bestyrelse her.

Behandling af indkomne forslag

Der var både forslag fra DBU Sjællands bestyrelse, samt indsendte klubforslag, som delegeretforsamlingen skulle drøfte ved delegeretmøde 2024.

Behandling af forslag – punkt 4.1

Under punkt 4.1 ved delegeretmøde 2024 havde DBU Sjællands bestyrelse stillet forslag om ændring af en række af DBU Sjællands love.

DBU Sjællands love §2.1

DBU Sjællands bestyrelse ønsker ændring af §2.1 i DBU Sjællands love, så kriterierne for de klubber, der skal optages som nye medlemmer af DBU Sjælland, gøres bredere, så teksten i paragraffen passer bedre til praksis anno 2024.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen.

DBU Sjællands love §2.2

DBU Sjællands bestyrelse ønsker ændring af §2.2 så nye klubber, der melder sig ind i unionen, også tilslutter sig de værdier, som DBU og DBU Sjælland står for. Det kunne eksempelvis være DBU’s børnesyn. Endvidere stilles det nu som et krav til medlemsklubber, at man skal deltage i DBU Sjællands turneringer eller stævner og at man, hvis man ikke gør det i en periode på mere end to år, kan slettes som medlem. Derudover er der tale om konsekvensbaserede rettelser således, at lovene er i overensstemmelse med praksis i dag, hvor meddelelse om skift af formand og/eller kasserer foregår via KlubOffice.

Der var spørgsmål til, hvorfor man ønskede krav i den gælde paragraf, som formanden besvarede.

Forslaget blev herefter vedtaget.

DBU Sjællands love §3.1, §3.2, §3.3, §5.5

Ved delegeretmøde 2024 var ovenstående ændringer af ovenstående paragraffer puljet til afstemning.

En ændring af §3.1 medfører, at disciplinærinstansen bliver et lovpligtigt organ. Ændringen vil ikke få betydning for praksis, idet DBU Sjællands disciplinærinstans allerede eksisterer i dag og har gjort det i en årrække.

  • 3.2 vil være en ny paragraf i DBU Sjællands love, der beskriver de kompetencer, som appelinstansen allerede har i dag, men som ikke fremgår i lovene.
  • 3.3 vil ligeledes være en ny paragraf i DBU Sjællands love vedrørende organer i DBU Sjælland. Den nye paragraf vil beskrive disciplinærinstansens opgave – såfremt forslaget til ændring af §3.1 blev vedtaget.

En ændring af §5.5 i DBU Sjællands love vedrørende bestyrelsen foreslås som konsekvens af forslaget til ændring af §3.1. Ændringen betyder, at bestyrelsen skal nedsætte en disciplinærinstans til at afgøre disciplinære sager.

Forslagene blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen.

DBU Sjællands love §4.5

DBU Sjællands bestyrelse havde stillet forslag til ændring af §4.5 vedrørende Delegeretforsamlingen. Ændringen vil medføre, at forslag, udover bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmøde, skal være unionen (DBU Sjælland) i hænde seneste 1. november – fremfor 1. december, som tilfældet har været indtil nu.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen.

DBU Sjællands love §5.2, §5.3, §5.4, §7.1

Ved delegeretmøde 2024 var ovenstående ændringer af ovenstående paragraffer puljet til afstemning.

En ændring af §5.2 vedrører bestyrelsens arbejde, hvor forslaget stilles med begrundelsen, at bestyrelsen ønsker at ændre fristen for indkaldelse til bestyrelsesmøder fra 8 dage til en uge, idet indkaldelser i dag sendes pr. e-mail og ikke pr. post.

Ændring af §5.3 vil betyde en tydeliggørelse af, at medlemmer af bestyrelsen ikke kan udpeges til de disciplinære organer. Ligeledes vil ændringen betyde, at den øverste chef for administrationen altid skal have titlen direktør.

Forslag til ændring af §5.4 vil betyde, at såvel 1. suppleant som 2. suppleant automatisk bliver medlem af DBU’s repræsentantskab.

Ændring af §7.1 konsekvensretter DBU Sjællands love, da ændringen af §5.3 blev vedtaget, således, at den administrative chef omtales som direktør i paragraffen.

Forslagene blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen.

DBU Sjællands love §8.1

DBU Sjællands bestyrelse havde stillet forslag om en ændring af §8.1 i DBU Sjællands love – vedrørende økonomi.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen.
Det betyder, at de meget håndfaste frister for indbetaling af holdtilmeldingsgebyrer bortfalder, men i praksis vil holdtilmeldingsgebyrerne dog fortsat bliver opkrævet i august/september måned for helårlige turneringer og i august/september måned samt februar/marts måned for halvårlige turneringer

DBU Sjællands love §9.1

DBU Sjællands bestyrelse havde stillet forslag om en ændring af §9.1 i DBU Sjællands love –bestemmelser vedrørende forseelser.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen.

DBU Sjællands love §10.1

DBU Sjællands bestyrelse havde stillet forslag om en ændring af §10.1 i DBU Sjællands love vedrørende emblemer.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer fra delegeretforsamlingen. Det betyder, at det tidligere ’lederemblem’ nu skifter navn til ’ambassadøremblemet’.

Behandling af forslag – punkt 4.2

Under punkt 4.2 ved delegeretmøde 2024 havde klubben Brøndby Strand IK stillet forslag til ændringer af DBU Sjællands turneringsreglement.

Ændring af DBU Sjællands turneringsreglement §35.1 – antal spillere og officials

Forslaget gik på, at man går fra tre til fem udskiftninger i en kamp. En gennemførelse af forslaget vil dog kræve, at de øvrige lokalunioner er enige i ændringen, da der ligger en fælles aftale om kun at tillade tre udskiftere pr. hold pr. kamp.

Brøndby Strand IK havde indstillet forslaget.

Jørn Hedengran fra DBU Sjællands bestyrelse gik på talerstolen og gjorde bestyrelsens holdning til kende, hvor bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget.

Forslaget blev nedstemt af delegeretforsamlingen.

Ændring af DBU Sjællands turneringsreglement §41.1 – advarsler og udvisninger

Forslaget gik på at fjerne ordningen om, at et gult kort takseres med 10 minutters udvisning, så en spiller i stedet bliver på banen ved et gult kort. Ændringen af §41.1 vil dog også kræve en ændring i det fælles turneringsreglement, som DBU Sjællands og de øvrige lokalunioner.

Brøndby Strand IK havde indstillet forslaget.

Jørn Hedengran fra DBU Sjællands bestyrelse gik på talerstolen og argumenterede for, hvorfor bestyrelsen anbefalede et nej til forslaget.

Forslaget blev nedstemt af delegeretforsamlingen.

Forslag til ændring af fodboldlovens regler

Forslaget gik på at pålægge DBU Sjælland at arbejde for ændring af Fodboldlovens regler vedrørende muligheden for at sætte en anden spiller på banen, hvis en spiller modtager sin anden tidsbegrænsede udvisning (advarsel).

Brøndby Strand IK havde indstillet forslaget.

Jørn Hedengran fra DBU Sjællands bestyrelse gik på talerstolen og gav tre argumenter for, hvorfor bestyrelsen anbefaler at forkaste forslaget.

Forslaget blev forkastet af delegeretforsamlingen.