Bestyrelsens opgaver og ansvar

Delegeretmødet er unionens højeste myndighed

Senest revideret januar måned 2011

 • Sikre unionens love overholdes samt sikre implementering af beslutninger truffet på delegeretmødet
 • Tilse unionens love og turneringsbestemmelser ikke strider mod vedtagelser i FLU. DBU og DIF
 • Fastlægge og fastholde unionens politik, overordnede principper og rammer samt strategier
 • Drøfte fremtidsplaner på et bestyrelsesseminar mindst en gang årligt
 • Sikre at der afholdes minimum én årlig udviklingsdag for alle udvalg
 • Godkende budgetter og vurdere indstillinger om økonomiske forhold
 • Fastlægge indsatsområder for breddekonsulenters virke under hensynstagende til de overordnede vedtagelser for DIF og DBU
 • Sikre alle udvalg udarbejder mål og handlingsplaner, og disse mindst én gang årligt evalueres til godkendelse i bestyrelsen
 • Sikre overgang fra udvikling til drift
 • Sikre der udarbejdes DBU Sjællands notater som grundlag for bestyrelsens vurdering
 • Nedsætte faste udvalg samt fastsætte disses opgaver og kompetence
 • Nedsætte udførende grupper samt fastsætte disses opgaver og kompetence
 • Nedsætte projektgrupper samt fastsætte disses opgaver og kompetence
 • Nedsætte et forretningsudvalg hvis opgave er, at varetage overordnede organisatoriske forhold, samt udarbejdelse af indstillinger/debatoplæg m.v. til bestyrelsen vedrørende strategiske forhold.
 • Sikre DBU Sjællands størst mulig indflydelse på udviklingen af dansk fodbold ved at udpege/indstille repræsentanter til bestyrelse, udvalg m.v. i andre kompetente forsamlinger (DBU, FLU m.v.)