Delegeretmøde

Delegeretmødet er den øverste myndighed i DBU Sjælland. Mødet afholdes en gang årligt i Februar måned. Det er her de væsentlige beslutninger for fodbolden på Sjælland enten bliver vedtaget eller forkastet
DEL23 075

Hvem kan deltage i Delegeretmøde?

Hver klub har mulighed for at deltage i mødet med to delegerede med fuldmagt til at stemme på klubbens vegne. De delegerede skal være medlemmer af den klub de repræsenterer. Hvis klubben kun repræsenteres af én delegeret, kan han/hun afgive begge stemmer for klubben.

Klubforslag

Klubberne kan komme med forslag til ændringer af unionens love, og under delegeretmødet vil klubberne kunne stemme om dem. Det er også muligt at indsende et forslag til en lov, som hører under DBU. Bliver forslaget vedtaget af den delegerede forsamling tager DBU Sjællands bestyrelse forslaget med videre til behandling på DBU’s repræsentantskabsmøde.

Klubforslag til et forestående delegeretmøde skal være unionen i hænde senest 1. december.

Læs mere om klubforslag her.

Valg til DBU Sjællands bestyrelse

DBU Sjællands bestyrelse består af syv medlemmer og 1-2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer har til opgave at lede unionen og varetage dens interesser. Bestyrelsen vælges på delegeretmøde af den delegerede forsamling. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en sjællandsk fodboldklub, der er medlem af unionen. Formanden vælges for fire år ad gangen.

For de øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valgene for to år ad gangen, således at tre medlemmer afgår i de ulige år og kassereren og to medlemmer afgår de lige år. Alle unionens medlemsklubber kan indstille en delegeret som kandidat til en af bestyrelsesposterne.