Krav til klubforslag

DBU_Sjælland_1B_FINAL.jpg

Alle DBU Sjællands medlemsklubber kan op til årets delegeretmøde i januar stille forslag til ændringer af DBU Sjællands love, turneringsrelementer og turneringsbestemmelser (LINK) eller øvrige forslag. 

Det er med andre ord din klubs mulighed for at gøre sin indflydelse gældende som medlemsklub hos DBU Sjælland. 

Formelle krav
De følgende formelle krav skal dog opfyldes, hvis et forslag skal tages med på delegeretmødet.

• En formulering af forslaget
• En henvisning til relevante paragraffer i DBU Sjællands love, turneringsreglement eller turneringsbestemmelser.
• En henvisning til en bestyrelsesbeslutning
• En begrundelse for at fremsætte forslaget

DBU Sjællands administration kan rådgive og hjælpe klubberne i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene. Ønsker du hjælp skal du kontakte Bettina Pauck Hansen på telefon 4634 0737 eller på mailadressen beha@dbusjaelland.dk

Lever dit forslag op til de formelle krav vil det blive behandlet og sendt til afstemning ved delegeretmødet i januar måned.

 

Frist for lovforslag
Fristen for indsendelse af klubforslag er altid 1. december. Forslag kan sendes via mail til info@dbusjaelland.dk. Her kan du læse lovteksten vedrørende klubforslag.

DBU Sjællands love § 13
Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. december. Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet (jf. § 9).
Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal. 
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.