MENU

Sådan gik det forslagene ved delegeretmødet 2017

I alt 9 forslag var til afstemning ved delegeretmødet 4. februar 2017. Et forslag frafaldt, 4 blev stemt ned og 4 blev vedtaget.Arkivfoto fra et tidligere års afstemning ved delegeretmødet. Der var i alt 9 forslag til afstemning ved DBU Sjællands delegeretmøde 2017. Et forslag frafaldt, 4 blev stemt ned og 4 redaktionelle ændringer af unionens love blev vedtaget. 

1-4 ændringer af DBU Sjællands love
Forslagene fra DBU Sjællands bestyrelse omhandlede enten præciseringer eller rettelser i lovteksterne, og disse blev uden yderligere kommentarer eller debat enstemmigt vedtaget.

1. Navneskifte: Appelinstans
Første forslag omhandlede en navneændring i lovene, således at navnet ankeinstans blev foreslået rettet til appelinstans, med den begrundelse at appelinstans er det gennemgående navn for enheden i alle lokalunioner. 

2. Lokation for delegeretmøde
Andet forslag omhandlede det punkt på dagsordenen til delegeretmøde, hvor de delegerede skulle forholde sig til en fastsættelse af næste års lokation for årets delegeretmøde. Et punkt der de seneste år, har ført til den meget generelle beslutning om at bestyrelsen udpeger en central lokation på Sjælland, og således har punktet i praksis været overflødigt. Ligeledes stod der at læse i samme paragraf at det reviderede regnskab skulle være DBU Sjællands administration i hænde senest den. 1 december, en tekst der som sådan ikke omhandler delegeretmøde, men pt. stod i lovteksten omkring hvad delegeretmøde indeholder og derfor blev det således foreslået at denne blev udskrevet af lovteksten. 

3. Praksis ved klubgæld til unionen
Tredje forslag fra DBU Sjællands bestyrelse omhandlede klubber der ikke har betalt enten kontingent eller andre skyldige omkostninger til DBU Sjælland. Forslaget omhandlede en tekst der muliggjorde at klubber der af den ene eller anden årsag skyldte penge til DBU Sjælland kunne få en ekstraordinær udsættelse af betalingen inden at disse ville blive suspenderet. Bestyrelsen foreslog at lovteksten omkring den ekstraordinære udsættelse udgik, således at lovteksten var i overenstemmelse med praksis i dag, hvor at skyldige klubber bliver suspenderet ind til det skyldige beløb, samt en bøde er indbetalt.

4. Ankemuligheder
Sidste forslag fra bestyrelsen omhandlede lovteksten omkring mulige ankemuligheder efter DBU Sjælland har truffet afgørelse, hvor der i dag stod en længere forklaring der relaterede sig til DBU’s regler. Denne forklaring ønskede man erstattet med en formulering der sikrede at lovteksten ikke skulle ændres når/hvis DBU’s love på området ændrede sig, således at lovteksten blot referere til de gældende love i DBU. 

5-9 klubforslag: Nesrashté Ballerup

5. Udvidelse af spillertrup

Nerashté Ballerup foreslog de delegerede en ændring i det nuværende turneringsreglement for 11-mands omhandlende trup størrelser til kampe. Nerasthé Ballerup foreslog de delegerede at man i stedet for de nuværende trup størrelser til kampe på 14 spillere udvidede til at man fremover måtte udtage op til 15 spillere, i både ungdom og senior 11-mandsturneringerne.

Klubbens formand stillede sig på talerstolen og motiverede forslaget for de delegerede. Forslaget blev stillet på baggrund af de udfordringer Nerasthé Ballerup har, i og med de kun har et seniorhold, med de oplever ofte at de har for mange spillere til et hold, men for få til at oprette endnu et hold i klubben. Derfor er klubben nødsaget til at fravælge spillere til kampe, noget som klubben oplever gør at spillere forlader klubben.

Allan Thoft Jensen, fra DBU Sjællands bestyrelse, gik dernæst på talerstolen og argumenterede for hvorfor at bestyrelsens holdning til forslaget var at stemme nej.

Allan Thoft Jensen startede med at rose forslagsstilleren, og fortalte at baggrunden for forslaget i bestyrelsens øjne var sympatisk, da det i sidste ende handler om at få flere med ud og spille kampe. Dog var det bestyrelsens holdning at man som nogle afledte effekter af en eventuel vedtagelse af forslaget, ville opleve at de fire spillere der skulle indtage en eventuel bænkplads ville opleve at skulle dele tiden på banen imellem sig og dermed få mindre tid på banen. Mere problematisk frygtede bestyrelsen at man i klubber med flere 11-mands hold i en årgang ville opleve at 1. holds træneren konsekvent ville udtage 15 spillere, og dette kunne potentielt medføre at klubbens andet eller tredjehold kom til at mangle spillere.

Forslaget der krævede 2/3 dele af forsamlingens stemmer for at blive vedtaget, da det var et forslag til ændring af turneringsreglementet, opnåede 22 stemmer for, og et stor flertal imod og blev således nedstemt.

6. Personfoto på holdkort
Nerasthé Ballerups andet forslag omhandlede personfoto på holdkort, men dette forslag var efter dialog inden mødet med DBU Sjællands bestyrelse blevet forkastet. Jørn Hedengran, næstformand i DBU Sjælland, orienterede de delegerede om baggrunden for forkastningen af forslaget med udgangspunkt i det som Jørn Hedengran benævnte ”en dark horse”, da EU i 2016 vedtog en forordning der betyder at vi får en ny persondatalov i 2018. Derfor kunne en eventuel vedtagelse af forslaget, føre til at man i 2018 skulle ændre igen som følge af en lovændring.

7. Halvårsturneringer med op- og nedrykning SS - S4
Nerasthé Ballerups sidste forslag til de delegerede omhandlede muligheden for at indføre halvårsturneringer fra serie 4 og op til sjællandsserien, hvor der i dag spilles helårsturneringer. Baggrunden for forslaget, som Nerasthé Ballerup motiverede fra talerstolen, var at Nerashté Ballerup i dag oplever at mange hold, specielt i de rækker Nerashté spiller i, enten trækker deres hold eller må forlade turneringen da de er udeblevet for mange gange.

Ole Jacobsen, formand i DBU Sjælland, gik dernæst på talerstolen og kunne fortælle at bestyrelsen i forhold til dette foreslag havde forskellige tilgange. Ole Jacobsen selv ville stemme for forslaget, på baggrund af de argumenter som Nerasthé havde fremført. Derudover mindede Ole Jacobsen om at man tidligere havde haft debatten for år tilbage omkring halvårsturneringer, dog primært med trænerne, og det var derfor vigtigt at hvis forsamlingen valgte at stemme for forslaget skulle man holde sig for øje at det ikke ville blive stemt ned til næste års delegerede forsamling fordi man havde fortrudt.

Michael Ruff-Hansen, formand i Havdrup Fodbold, tog dernæst ordet for en kommentar til forslaget, der gik på muligheden for at indføre halvårsturneringer udelukkende i serie 3 og 4, hvis dette kunne medføre at klubberne ville stemme for forslaget.

Nerashté Ballerup ønskede dog som udgangspunkt ikke foreslaget ændret, da klubben ønskede at serie 4 til sjællandsserien var underlagt samme struktur, og at serie 3 og serie 4 ikke blev sidestillet udelukkende med serie 5 og 6. Dette medførte, efter en kort debat at forslaget, i sin originale udformning blev stillet til afstemning.

Inden afstemningen tog Poul Keinicke fra Kirke Helsinge IF ordet og opfordrede de fremmødte til ikke at begå samme fejl som de to foregående år, med først at vedtage en ændring og dernæst nedstemme den året senere. I forlængelse heraf opfordrede Poul Keinicke til at bestyrelsen gik i dialog med foreningerne omkring en mere dynamisk struktur.

Ole Jacobsen, DBU Sjællands formand, tog dernæst ordet og kunne fortælle at såfremt forslaget ikke blev vedtaget ville man indgå en dialog med klubberne omkring en mere dynamisk struktur, for at afhjælpe amputerede puljer.

Forslaget blev dernæst sat til afstemning, og et stort flertal endte med at nedstemme Nerashté Ballerups forslag.

8./9. Gilleleje FK - Spille fri-regler og op- og nedrykningsregler
De sidste to forslag til afstemning var begge stillet af Gilleleje FK, der dog ikke selv var til stede på delegeretmødet til at motivere forslagene, som derfor i sin skriftlige form blev læst op at dirigenten for forsamlingen. Forslagene omhandlede henholdsvis de gældende regler for at blive ”spillet fri”, og reglerne for op- og nedrykninger i U11-U15.

Begge forslag mente DBU Sjællands bestyrelse ikke at kunne stemme for, da de begge havde overskyggende negative konsekvenser. Begge forslag blev af et stort flertal nedstemt.

Nerashté Ballerups forslag om indførelse af halvårsturneringer fra Sjællandsserien til Serie 4 skabte mest debat med flere kommentarer fra salen. Til sidst blev forslaget dog stemt ned til trods for at 22 stemte for.

Du kan se de fulde forslag her

Oversigt over forslagenes skæbne
Nr  Emne Ja Nej Bemærkninger
1-4 Bestyrelsens forslag - redaktionelle ændringer af DBU Sjællands love
119
Ændringer af unionens love kræver 3/4 flertal (i alt 140 delegerede i 2017)
5 Nerashté Ballerup - udvidelse af trup til 15 spillere i 11-mands senior- og ungdomsrækker 22
Stort flertal
6 Nerashté Ballerup - personfoto på holdkort

X X Forslaget blev trukket efter aftale med klubben*.
7 Gilleleje FK - skærpede spille-fri-regler i række 3-4 11-mands ungdomsfodbold

enstemmigt
8 Nerashté Ballerup - forslag til indføring af turneringer med op- og nedrykning hvert halve år for Sjællandsserien til og med Serie 4

Stort flertal

9 Gilleleje FK - forslag om indføring af op- og nedrykning i både 8- og 11-mandsrækker for U11 - U15
8 Stort flertal


*Årsagen er, at man vil afvente den nye persondatalov for ikke at skulle ændre en beslutning på baggrund af eventuelle lovændringer.

Log ind