Nyt fra bestyrelsen

Her kan du læse en opsummering af udvalgte drøftelser fra mødet i DBU Sjællands bestyrelse 20. september 2018.

DBU Sjællands bestyrelse ønsker at åbne op omkring sit arbejde. Derfor kan du læse udvalgte drøftelser fra de seneste bestyrelsesmøder her på hjemmesiden.

Frivillig organisation
Tidligere på året blev DBU Sjælland tildelt fondsmidler fra Jubilæumsfonden af 12.08.1973 til at udvikle unionens store frivillige organisation med 101 frivillige ambassadører. Derfor havde bestyrelsen besøg af organisationen Ingerfair, der arbejder for at udvikle bæredygtig frivillighed. Ingerfair gav en grundig indføring i den påbegyndte proces omkring en styrkelse af DBU Sjællands frivillige organisation.  

Der blev også tid til en indføring i den nyeste viden og tendenserne indenfor frivillighed. Blandt andet viser undersøgelser og erfaring, at frivillige i dag er mere sagsdrevne. Det blev opsummeret i de seks frivillighedstyper ’Den konventionelle frivillige, Den entreprenante frivillige, Den sociale frivillige, Den jordbundne frivillige, Den spontane frivillige og Den kreative frivillige. Oplægget gav rum for en masse spørgsmål og gode drøftelser omkring frivillighed i 2018. 

Åbent brev
I juni 2018 modtog bestyrelsen et åbent brev (per mail) vedr. indrangeringssystemet for piger fra HB Køge Pigefodbold ved Søren Østergaard. I brevet stiller afsenderen spørgsmålstegn ved og retter en kritik mod det nuværende indrangeringssystem. Brevet blev efterfølgende offentliggjort på sitet fodboldforpiger.dk. 
 
Indledningsvis anerkendte bestyrelsen, at afsenderen som minimum skulle have modtaget et svar fra bestyrelsen, hvilket gav anledning til en drøftelse omkring håndtering af henvendelser i bestyrelsen. Når det er sagt, så bakker bestyrelsen fuldstændig op om pigeindrangeringsgruppens arbejde og har intet at udsætte på sagsbehandlingen i den pågældende sag.

Bestyrelsen medgiver dog, at sagen giver anledning til et serviceeftersyn af indrangeringssystemet – blandt andet for at afklare om der er et behov for at præcisere og synliggøre kriterier for indrangering. Bestyrelsen præciserede desuden, at det sportslige naturligvis er det væsentligste parameter, når der indrangeres hold.

Netværksgruppe for kvindeledere
Bestyrelsen drøftede en indstilling fra administrationen vedr. en omlægning af netværksgruppe Øst for moderklubber med hold i 3F Ligaen og Kvinde 1. division til et netværk for klubber med hold i Kvindeserie Øst og Kvindesjællandsserien. Årsagen er lavt fremmøde fra klubberne. 
Bestyrelsen besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med en kvindeformandslounge for kvindeledere i alle klubber med kvindeafdeling (baseret på konceptet fra den eksisterende formandslounge).  

Kommunal dialog
DBU Sjælland har modtaget en konkret henvendelse fra en klub, der ønskede, at unionens formand skulle være medunderskriver på et brev vedr. anlæg af kunstgræsbane. I den forbindelse drøftede bestyrelsen generelt om DBU Sjælland bør indgå som part i en specifik dialog med en kommune.

De senere år har DBU og lokalunionerne gennem en fælles kommunestrategi arbejdet målrettet på at intensivere samarbejdet på det kommunale niveau for i langt højere grad at gøre brug af de samarbejdsmuligheder, DBU og lokalunionerne kan tilbyde landets kommuner – og omvendt.

Det overordnede formål er at få flere til at spille fodbold og bruge fodbolden som løftestang til at tage et større samfundsmæssigt ansvar. Derfor er det bestyrelsens holdning, at unionen ikke skal indgå som en part i en konkret sag i en kommune, da det kan skade unionens muligheder for samarbejde og dialog med kommunernes politikere og forvaltninger.
  
Bestyrelsen er dog af den holdning, at DBU Sjælland med fordel, som i dag, kan deltage i det forberedende arbejde – for eksempel som en uvildig part, der kan hjælpe med at finde fælles fodslag omkring en sag blandt klubberne i en kommune. DBU Sjælland kan og vil dog stadig gerne italesætte temaer, f.eks. via breve til kommuner, der har til formål at fremme fodbolden på Sjælland.

DBU Sjællands bestyrelse:

Jakob Koed, formand
Jørn Hedengran, næstformand
Frank Petersen, kasserer
Allan Thoft Jensen
Thomas Gram
Birgitte Hamborg Faarbæk
Gerhard Grubb Waaentz
Pia Nygaard, suppleant

Al korrespondance skal sendes til administrationen

Log ind