Det lyder måske lidt højstemt. Men fakta er, at det er de sjællandske fodboldklubber, der i sidste ende bestemmer over fodbolden på Sjælland. 

Og nu er tiden igen inde til, at man som fodboldklub - lille som stor - kan gøre brug af sin demokratiske ret til at foreslå ændringer af unionens loveturneringsreglementet (herunder supplerende regelsæt), turneringsbestemmelser eller ønsker andre ændringer. 

Det er også vigtigt at understrege, at alle DBU Sjællands medlemsklubber uanset størrelse har mulighed for at benytte sig af muligheden. Og når et klubforslag bringes til afstemning, så er selv de mindste klubber ligestillet med de største i afstemningen. Hver medlemsklub har nemlig 2 stemmer uanset om medlemskartoteket rummer ti navne eller nærmer sig de 2000.    

Fristen for indesendelse af klubforslag er 1. december 2020.     

Formelle krav
Udover tidsfristen er der en række formelle krav, der skal opfyldes, hvis et forslag skal tages med på delegeretmødet lørdag 6. februar 2021. Først og fremmest skal klubforslaget indsendes af en officiel kontaktperson fra din klub. Og dernæst skal det indeholde følgende: 

  • En formulering af forslaget
  • En henvisning til relevante paragraffer i DBU Sjællands love, turneringsreglement (herunder supplerende regelsæt), turneringsbestemmelser eller en bestyrelsesbeslutning
  • En begrundelse for at fremsætte forslaget. 
  • Overvejelser om hvornår forslaget ønskes indført

DBU Sjælland klar til at hjælpe
DBU Sjællands administration kan rådgive og hjælpe klubberne i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene. I så fald kan du kontakte Bettina Pauck Hansen på telefon eller mail, som angivet nederst i denne nyhed. Administrationen vil naturligvis også stå til rådighed med hjælp til paragraffer, konsekvenser samt samspil med fællesreglementet samt øvrige aftaler med resten af organisationen. 

Lever jeres forslag op til de formelle krav vil det blive behandlet og sendt til afstemning ved delegeretmødet d. 6. februar 2021.

Forslag skal sendes via mail til beha@dbusjaelland.dk  

Her kan du læse lovteksten vedrørende klubforslag i DBU Sjællands love § 4.5

§ 4.5 Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. december.
Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet jvf. § 4.1.
Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtagelse af ændringer i turneringsreglementet, at mindst 2/3 dele af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. 
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Til vedtagelse af unionens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af unionens klubber er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et følgende - evt. ekstraordinært - delegeretmøde med 2/3 majoritet, uanset antallet af de repræsenterede klubber.

DBUS Medarbejdere 140324 044
Sekretær Bettina Pauck Hansen
Karantæner, Dispensationer, Klager, Medlemstal mm. 4634 0737